Khanukah, O Khanukah!

Написала badger

картинка из курска